Znaky bezpečnej školy

 1. Škola má pravidelné triednické hodiny, ktoré nie sú formalitou. Tradičné triednické hodiny sú pretvorené na komunity, ranné kruhy, reflexia na záver vyučovania. Zmyslom je podnietiť vzájomnú  všímavosť a wellbeing.
 2. Škola zdôrazňuje pozitívne vzťahy medzi žiakmi navzájom a žiakmi a pedagógmi, Škola pravidelne a systematicky realizuje aktivity na podporu dobrých vzťahov a atmosféry v škole (ranné kruhy, podpora vzťahov triede, podpora vzťahov medzi ročníkmi v škole, podpora pozitívneho vnímania rozmanitosti, rovesnícke skupiny, podpora duševného zdravia, výlety a podobne).
 3. Škola realizuje a ponúka  rôzne mimoškolské aktivity (krúžky, kluby atď.).
 4. Škola má pripravený systém podpory pre žiakov z menej podnetného prostredia a plánuje ich zapojenie do školských a mimoškolských aktivít aj formou finančných príspevkov.
 5. Škola má školského psychológa alebo aj školský podporný tím.
 6. Škola robí pravidelné screeningy napr. šikany, vzťahov, duševného zdravia, wellbeingu, má zavedený systém pomoci r. rizikového správania a podobne.
 7. Škola realizuje rôzne preventívne aktivity (šikana, kyberšikana, návykové látky, extrémizmus atď.).
 8. Učitelia vnímajú žiakov nie len ako žiakov, ale aj ako deti/dospievajúcich v kontexte ich života. Zaujímajú sa o nich, rozprávajú sa s nimi, poznajú ich životy. Ak treba vypočujú ich a snažia sa im byť oporou.
 9. Škola dbá na pocit prijatia pre všetkých bez ohľadu na sociálne zázemie alebo výzvy v oblasti fyzického či duševného zdravia. Ku každému žiakovi prejavuje rovnaký rešpekt, netoleruje akékoľvek ponižovanie medzi žiakmi, ani medzi učiteľmi a žiakmi.
 10. Škola vníma a monitoruje názory žiakov na fungovanie školy. Dáva im dostatočný priestor zapojiť sa do tvorby pravidiel a chodu školy.
 11. Škola jasne prináša dôležitosť emócií v našich životoch a jasne odmieta akékoľvek agresívne správanie.
 12. Škola vedome podporuje silné stránky, talenty a samostatnosť žiakov, vyhľadáva aktivity a spolupráce, ktoré umožňujú žiakom ich maximálny osobnostný rozvoj bez negatívnych dopadov súťaživosti.
 13. Učitelia a vedenie školy komunikujú s rodičmi otvorene. Zaujímajú sa o ich názory na dianie v škole/triede a hľadajú spoločné riešenia problémov.
 14. Učitelia a rodičia spolupracujú na tvorbe pozitívnej atmosféry v škole (rodičia navrhujú/pripadne realizujú aktivity pre školu, spolupracujú na tvorbe pravidiel školy, sú aktívnou súčasťou života školy).
 15. Vedenie školy sa zaujíma o názory zamestnancov školy na školu. Komunikuje s nimi otvorene, podporuje ich rast, rozvoj a dbá o ich duševné zdravie a wellbeing.
 16. Učitelia a vedenie školy sa neustále vzdelávajú v témach ako sociálne a emocionálne zručnosti, komunikácia, duševné zdravie, podpora pozitívnych vzťahov v škole, šikana, trauma a pod.
 17. Škola identifikuje problémy a vyhodnocuje dobré riešenia. Problémy nezatajuje.
 18. Škola spolupracuje s rôznymi organizáciami a školami, je otvorená novým prístupom, ktoré sú vždy  komunikované aj so zamestnancami školy.
 19. Škola má plán krízovej intervencie.
 20. Škola otvorene diskutuje o emocionálnom aj fyzickom bezpečí v škole, dbá na fyzickú bezpečnosť a dobrú orientáciu v priestore školy.
 21. Učitelia dokážu dávať najavo snahu o porozumenie, dokážu s chybami narábať ako s dôležitou súčasťou rozvoja, majú chuť sa usmievať a byť v komunikácii s inými.