Návrhy na zlepšenie duševného zdravia dospelých a detí v školskom prostredí

Pre žiakov

 • Budovanie kultúry školy ako komunity aj s rodičmi, participácia žiakov na chode školy.
 • Dostupné podporné opatrenia odborné činnosti v systéme poradenstva a prevencie.
 • Viac fyzického priestoru v školách, znižovanie počtu detí a miestností na učenie i relaxáciu, pohyb cez prestávky aj vyučovanie.
 • Viac neformálneho priestoru budovania vzťahov žiakov a triednych učiteľov – ranné kruhy, artefiletika, Živé knižnice, mimoškolské aktivity, rovesnícke a medzigeneračné učenie, peer kluby.
 • Úpravy hodnotenia žiakov v prospech formatívneho hodnotenia,
 • Bezpečný mediálny priestor.
 • Dostupná psychosociálna a jazyková podpora pre deti s iným materinským jazykom.
 • Kariérová podpora žiakov a lepšia priepustnosť pri prechode na ZŠ a SŠ, prijímacie pohovory inkluzívne pre všetky deti.

 

Pre učiteľov:

 • Kávovar, útulné prostredie kabinetov a zborovní.
 • Menej dozorov v školách (nahradiť kamerovým systémom alebo nepedagogickým personálom).
 • Mentoring, psychologická podpora pre učiteľov, Relaxačné miesta v škole.
 • Trvalé pracovné úväzky pre odborných zamestnancov, demokratická atmosféra v zbore.
 • Spoločenské uznanie ich práce.
 • Kvalitnejšia a finančne dostupná pedagogická a odborná prax pre študentov na školách.

 

Pre odborníkov na duševné zdravie:

 • Lepšie platové podmienky a dostupné regionálne príplatky, rekreačné poukazy.
 • Zmena systému financovania poradenského systému.
 • Debyrokratizácia k podporným opatreniam, lepší systém evupp.
 • Materiálne dobudovanie poradenských zariadení – terapeutické miestnosti, dostupné nástroje diagnostiky.
 • Zmysluplné, kvalitné a bezplatné vzdelávania a supervízia.
 • Navýšenie počtu odborníkov v školách i v poradenskom systéme.
 • Prevencia voči vyhoreniu, náročnej práce s krízovou intervenciou, terapiou a prevenciou.

 

Systémovo:

 • Participatívne pripravené legislatívne zmeny, načúvanie podnetom z praxe.
 • Stratégia, akčný plán a destigmatizácia duševného zdravia
 • Demokratické procesy v školách – autoevaluácie a participácia, meranie duševnej pohody.